Amerikan elektron söwda kompaniýalarynyň Europeanewropaly müşderiler bilen üstünlik gazanmak üçin bilmeli zatlary: Semalt gollanmasy

Elektron söwda kärhanalara geografiki çäklerden geçmäge mümkinçilik berdi. Şeýle-de bolsa, daşary ýurtda satmazdan ozal ýatda saklamaly köp tarap bar. “Semalt” -yň müşderi üstünliginiň müdiri Oliwer King, Amerikanyň elektron söwda kompaniýalarynyň Europeewropada satuw gözlänlerinde bilmeli aýratynlyklaryny düşündirýär. Hünärmen, ösmek üçin eýýäm döredilen kompaniýalaryň ösdürmeli tejribelerine peýdaly syn berýär.

Elektron söwdanyň Europeanewropa ölçegleri

  • Ösüş

Ösüş depgini bazar mümkinçiligini görkezýär. 2012-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda Günbatar Europeewropadaky elektron söwda pudagy yzygiderli 12%, Günorta Europeewropada 18% ýokarlanar diýlip çaklanylýar. Gynansagam, merkezi we gündogar Europeewropa beýle netijeleri başdan geçirip bilmez, emma “Statistica.com” olaryň ösüşiniň 41,5 milliard dollardan 73,1 milliard dollara çenli boljakdygyny çaklaýar. Thehli ssenariýler Amerikan kompaniýalary üçin mümkinçilikleri görkezýär. Esasy oýunçylar onlaýn bölek satuwlarynyň 75% -ini emele getirýän Angliýa, Germaniýa we Fransiýa. “Adyen Mobile Index” ykjam tölegleriň Europeanewropadaky ösüşiniň köp bölegini düzýär.

  • Kämillik

"Elektron telekeçilige taýýarlyk indeksi", Forrester tarapyndan işlenip düzülen bazara taýýarlygyň 360 dereje görnüşini ölçýär. Sarp edijileriň, üpjün edijileriň, infrastrukturanyň we täjirçilik mümkinçilikleriniň sütünlerinde aýlanýar. Amerikan baly 73,4 bolup, dünýädäki iň ýokary baldyr. Bu, ABŞ-daky elektron söwda kompaniýalary üçin artykmaçlyk, sebäbi beýleki ýurtlardaky sarp edijiler has az garaşýarlar. Bu önümleriň we hyzmatlaryň hiliniň beýleki bazarlarda täsirli boljakdygyny aňladýar.

Europeanewropa we Amerikanyň elektron söwda müşderileriniň arasyndaky tapawut

  1. Lingwistik dürlilik

Ubakub Marian iňlis dilinde gürleşip bilýänleriň göterimini görkezýän grafik düzdi. Munuň netijeleri kompaniýalara Günorta Europeewropany nyşana almak ýa-da Germaniýa we Fransiýa ýaly iri elektron söwda bazarlaryny saýlamak üçin iňlis dilini ulanmak isleýändiklerini kesgitlemäge kömek edýär. Norwegiýa, Daniýa we Gollandiýa ýaly beýleki ýurtlar iňlis dilini gowy bilýärler. Şeýle-de bolsa, üstünlik derejesini ýokarlandyrmak üçin ýerli şiwelerini ulanmak hem paýhasly bolar. Şeýle-de bolsa, iňlis diliniň dürli-dürli bolşy ýaly, ýerli dillerem bar.

  1. Medeni dürlilik

Şahsy satyn almagyň dört modeliniň seljermesi bazardaky bu tapawutlary ýüze çykarmaga kömek eder. Toparlaryň arasynda medeni tapawudyň giňdigi aýdyňdyr. Kompaniýalar, dogry terjime edýändiklerine göz ýetirip, her topara dürli habar bilen gönükdirmeli.

  1. Kanuny çäklendirmeler

Unionewropa Bileleşigi serhetaşa elektron söwdany amala aşyrmak üçin Europeanewropanyň ähli kanunlaryny standartlaşdyrmak üçin mobilizlenýär. Şeýle-de bolsa, Germaniýada iň berk düzgünleri bolan käbir ýurtlar üçin aýratyn kanunlar bar. Countriesurtlaryň aýry-aýry kanunlaryny göz öňünde tutmak möhümdir. Kompaniýa milli we Europeanewropa kanunlaryna boýun bolmalydyr.

  1. Tölegler

Angliýa, Polşa, Şwesiýa we Norwegiýadan başga Europeanewropa Bileleşiginiň ýurtlary ýewrony milli walýuta hökmünde kabul etdiler. Subutnamalar, käbirleriniň artykmaç töleg usullarynyň bardygyny görkezýär. Iň ýaýranlary kredit kartoçkalary we PayPal, Gollandiýa ýaly käbirlerinde iDEAL bar. Bu wariantlary teklip etmezlik, öwrüliş nyrhlaryna ýaramaz täsir edip biler. Şonuň üçin sarp edijilere saýlamaga mümkinçilik bermek üçin iň bolmanda iň köp ýaýran usullary hödürlemek maslahat berilýär.

  1. Logistika

UPS we Fed EX ABŞ-da gyssagly eltiş bazarynda agdyklyk edýär. Europeewropalylar DHL-i (40%), ondan soň TNT (15%) saýlaýarlar. UPS 10% bazar paýyna eýe. Gollandiýadaky PostNL we Belgiýa bazaryndaky bpost ýaly ýerli oýunçylar hem möhüm rol oýnaýarlar. Sarp edijileri bilen ajaýyp gatnaşyklary bar, bu bolsa olary elektron söwda kärhanalaryna amatly edýär. Dürli halkara ýük daşama bahalary sebäpli ýerli aksiýa we ýük daşamak käwagt peýdaly bolup biler.

  1. Ynam

Elektron söwda işi tapmagyň zerurdygyna düşünmeli. Bu, müşderiler bilen ynam döretmäge kömek edýär. Localerli ofis, ýerli agent ýa-da kireýine alnan poçta salgysy bolup biler. Telephoneerli telefon belgileri hem möhüm rol oýnaýar, sebäbi müşderiler halkara jaňlary üçin goşmaça töleg tölemeli bolmazlar. Bankerli bank amallary ýeňilleşdirmeli. Netijede, kompaniýa maksatly diňleýjilere tanyş edaradan şahadatnama almaly.

  1. Marketing

Daşary ýurtda marketing geçirilende, web sahypasynyň terjimesi ýerli ulanylýan möhüm SEO sözlerini göz öňünde tutmalydyr. Google-yň Global Bazar Gözleýjisi bu maksatlar üçin gaty peýdaly. Mundan başga-da, käbir kompaniýalar terjimeleri SEO ýazuwy bilen birleşdirýärler we telekeçilere kömek edip bilerler.

  1. Goldaw we satuw

Bu prosese gözegçilik etmek, ynam döretmek üçin ýerli dilde gürleýän satuw agentleriniň ýa-da hasap dolandyryjylarynyň işini talap edýär. Mundan başga-da, kynçylyk çekýän ulanyjylar üçin müşderi hyzmaty möhümdir. Eger kynçylyk çekip bilmeseňiz, käbir kompaniýalar kynçylyk çeker.

Netije

Americanewropa Amerikanyň elektron söwda kompaniýalary üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär. Şeýle-de bolsa, bu kompaniýalar ýerli zerurlyklaryny ileri tutmalydyrlar. Europeewropa ýaýramazdan ozal düýpli gözlegler möhümdir. Bazaryň ösüşine we kämillik derejesine üns beriň. Şeýle hem etmeli zat, önümi we onuň habaryny tapmak. Kyn ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne özleşdirilenden soň Europeewropa iň amatly eksport bazaryna öwrüler.

mass gmail