Semalt, döredijilik marketinginiň kömegi bilen bäsdeşleriňizi nädip öňe çykarmalydygyny düşündirýär

Marketing islendik işiň aýrylmaz böleklerinden biridir. Bazarda şol bir hyzmatlary ýa-da önümleri hödürleýän ýüzlerçe, müňlerçe däl bolsa gerek. Sarp edijiler elýeterli wariantlaryň köpdügini duýup bilerler, şonuň üçin käbir döredijilik marketing mehanizmlerini döretmek hökmanydyr.

Semalt hünärmeni Jek Miller, bäsdeşleriňizden has gowy bolmak üçin döredijilik marketingini nädip ulanmalydygy barada maslahatlary paýlaşýar.

Degişli boluň

Marketing kampaniýalaryny amala aşyrmak üçin hünärmen edara müňlerçe dollar tölemäge taýyn başlangyç toparlary bilen, häzirki we garaşylýan bazar tendensiýalarynyň üstünde durmagyňyzdan başga alaçyňyz ýok. Öz ýeriňizdäki üstünlikli kompaniýalar tarapyndan ulanylýan marketing strategiýalaryny öwrenmek we gabat gelýän bolsa markaňyzda durmuşa geçirmek üçin wagt sarp ediň. Gözlegleri geçireniňizde, strategiýalary öz peýdasyna üýtgetmek üçin ulanyp boljak döredijilikli pikirler taparsyňyz.

Maksatly diňleýjilere doly düşüniň

Geň zat, köp sanly kompaniýanyň önümlerini we hyzmatlaryny kime satýandyklary barada takyk düşünje ýok. Bu kynçylyk, ähli mümkinçiliklerine düşünmeginiň öňüni alýar. Işe başlanyňyzda esasy maksatlaryňyzyň biri maksatly diňleýjilere düşünmek bolmaly. Haýsy çözgüt gözleýärsiňiz? Maliýe mümkinçilikleriňiz nähili? Bu soraglaryň jogaplary, hyzmatlaryňyz üçin ünsi jemlemäge mümkinçilik berer.

Sosial mediýadan peýdalanyň

Sosial media dürli pudaklardaky kompaniýalar üçin iň güýçli marketing platformasyna öwrüldi. Tanyşanlaryňyzyň hemmesi diýen ýaly bir ýa-da birnäçe sosial media sahypasynyň işjeň agzasydyr. Şonuň üçin bu platformalarda markaňyzy mahabatlandyrmak, önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy işiňiz bilen gyzyklanýan milliardlarça adama görkezer. Harydy gönüden-göni satyn almasalar-da, geljekde satyn alyp bilerler. Mysal üçin, önümleriňizi suratlandyrýan animasiýa wideo hünär taýdan düzülen we dogry kanallar arkaly paýlanan bolsa, çalt wiruslaşyp biler.

Mazmunyňyzyň dinamiki bolandygyna göz ýetiriň

Sosial mediýada yzygiderli mazmun ýerleşdirmek, potensial müşderiler bilen aragatnaşyk saklamaga kömek eder. Şeýle-de bolsa, bu mazmun diňleýjiler bilen göwnünden turmasa, işiňize peýdasy degmez. Toparyňyza mazmun ideýalaryny getirmek üçin wagt sarp ediň we mazmuny mümkin boldugyça dinamiki ediň. Içgysgynç makalanyň ýerine şol bir maglumatlary infografikanyň üsti bilen bermegi göz öňünde tutuň. Gozgalmaýan emläk ýa-da abadanlaşdyryş pudagynda bolsaňyz, desganyň howa şekili ýa-da ýakynda döredilen taslama size märekeden tapawutlanmaga kömek eder.

Käbir meseleleri tabşyryň

Marketing strategiýalaryňyzyň hemmesine gözegçilik etmäge synanyşmak ters netije berýär. Käbir meseleleri zerur hünär we tejribesi bolan toparyňyzyň beýleki agzalaryna tabşyryň. Mysal üçin, infografik döretmek üçin bir hepdäni geçirmegiň ýerine, beýleki deň derejede möhüm iş borçnamalary üçin wagt tygşytlamak üçin ökde hünärli edara beriň.

Marketing strategiýalaryňyzyň hemmesine gözegçilik etmäge synanyşmak ters netije berýär. Käbir meseleleri zerur hünär we tejribesi bolan toparyňyzyň beýleki agzalaryna tabşyryň. Mysal üçin, infografik döretmek üçin bir hepdäni geçirmegiň ýerine, beýleki deň derejede möhüm iş borçnamalary üçin wagt tygşytlamak üçin ökde hünärli edara beriň.